Услови

Услови за Користење

Следниот документ ги опишува условите за користење на веб-страницата MAKE.ID. Пред да користите која било од услугите на MAKE.ID, од вас се бара да ги прочитате, разберете и согласите со овие услови. Колоната десно дава кратко објаснување за условите за употреба и не е правно обврзувачка.

 


 

1. Општи одредби

(1) И на крајните корисници и на деловните клиенти се сметаат за клиенти според важечките услови и услови. 

(2) Овие услови се применуваат за целиот деловен однос помеѓу клиентот и www.make.id. Тие се однесуваат на сопствениците на деловни активности за сите идни деловни односи, дури и ако не е експресно договорено повторно; верзијата за време на договорот е применлива и валидна.

 

ОСНОВНО, Овие услови ќе ги регулираат сите активности на нашите услуги овде.


2. Производи

(1) Понудените производи се графички и печатени материјали "картички", кои всушност претставуваат примерок или новина која не може да се користи во јавниот промет. Тие немаат официјален статус и немаат официјални документи. Тие, исто така, не пренесуваат никакви права или привилегии на носителот. Самите картички не се гледаат како некаков доказ. 

(2) Картичките не се официјални, ниту пак се сфаќаат како копии / фалсификати или за направени за каква било употреба или експерименти на процеси, како во случај на постоечка, оригинална, службена картичка. 

(3) Злоупотребата на оваа картичка е незаконска, без разлика дали како резултат на неточна застапеност, измама, злоупотреба во јавност или друго. Ако одлучите да направите нешто друго од првобитната набавка на овие новизни картички, треба да земете знаење дека може да му наштети на законодавството.

 

ОСНОВНО, Имаме одлични производи, сепак тие немаат официјален статус како такви.


3. Должности на клиенти

(1) MAKE.ID во никој случај не одговара за какви било (директни, индиректни, инциденти, посебни, типични, последователни) загуби или штети предизвикани од употребата на овие картички. Кога се двоумите, клиентот обештетува за сите сопствени штети и обврски од трети лица. 

(2) Одговорност на клиентот е да провери дали поседувањето и употребата на овие претходно изработени обрасци на картички е дозволено во посакуваната област пред да купите картичка со нас. Со купувањето на нашите претходно направени картички клиентот потврдува дека поседувањето на оваа картичка е дозволено во соодветната земја, деловна активност или организација.

(3) Објавувањето на лажни, измамнички информации може да биде незаконско. Првенствено, она што се подразбира под ова, е употребата на картички MAKE.ID како доказ за откривање на возраст или статус (дури и со лажни информации) за каква било нелегална цел.

 

ОСНОВНО, Треба да бидете сигурни во рамките на вашата област или организација дека овие претходно направени шаблони може да се користат.


4. Склучување на договорот

(1) Производите и услугите наведени во оваа онлајн продавница не претставуваат обврзувачки понуди; тоа е повеќе покана до клиентот за доставување обврзувачка понуда до MAKE.ID со поставување нарачка. 

(2) Со доставување на податоците за нарачката на крајот од процесот на нарачка, клиентот поставува обврзувачки налог за предметите во виртуелната количка www.make.id веднаш ќе го потврди приемот на нарачката. Оваа потврда за прием не претставува прифаќање на нарачката; сепак може да биде поврзано со изјавата за прифаќање. 

(3) www.make.id има право да ја прифати понудата за договор (нарачката) на клиентот во рок од седум работни дена по приемот. Прифаќањето може да се декларира или со експлицитна комуникација или со испорака на стоката. 

(4) www.make.id има право да го ограничи нарачката до износ во домаќинството. Дополнително, можни промени, како што се содржината, формата или бојата - до степен што е разумен за клиентот - се задржани. 

(5) Конечниот договор е предмет на не или делумна испорака, во случај на неправилна или неправилна испорака од добавувачи - т.е. www.make.id не превзема никаков ризик. Одговорноста за намера и небрежност во согласност со § 9 од овие правила и услови ќе остане непогодена. Во случај на недостапност или само делумна достапност на услугите www.make.id веднаш ќе го информира клиентот; во случај на повлекување од страна на клиентот, веќе направената уплата ќе биде вратена веднаш, доколку услугата сè уште не е започната.

 

ОСНОВНО, Поставувате цврста наредба. Не можете да добиете поврат на средства откако ќе ја добиете вашата картичка.


5. Повлекување

(1) Општо земено, потрошувачите имаат право да имаат право на повлекување за купени предмети. Во конкретниот случај, сепак, во согласност со § 312 d пара. 4 BGB (германски граѓански законик) не се применува правото на повлекување, бидејќи предмет на договорот е испорака на стоки кои се произведени во согласност со спецификациите на клиентите и јасно се прилагодени на личните потреби.

 

ОСНОВНО, Не можете да го повлечете испорачаниот налог, бидејќи не можеме да препродаваме корисничка картичка.


6. Цени и испорака

(1) Сите цени наведени во онлајн продавницата се вкупни цени. Тие веќе ги вклучуваат сите ценовни компоненти, особено данокот на промет. 

(2) Освен ако не е поинаку договорено, цените не вклучуваат пакување, товарни, поштенски или осигурување. Затоа, за испорака на нарачаните производи може да се направат дополнителни трошоци за испорака; клиентите ќе бидат експлицитно известени за износот.

 

ОСНОВНО, Нема скриени дополнителни трошоци и ќе ги видите сите крајни цени пред да нарачате.


7. Политика на испорака

(1) Освен ако не е изрично договорено исклучок, стоката ќе биде испорачана само по авансно плаќање - односно, испораката ќе се изврши само по извршената уплата. 

(2) Делумни испораки се дозволени ако се разумни за купувачот. 

(3) За бизнисите може да постои ризик од случајна загуба или случајно влошување на продадената стока преку пренос на себеси или на лице кое е овластено да го прими, по купопродажба по пошта, ризикот може да биде со испорака на стоката на соодветно превозно средство. За потрошувачите, ризикот од случајна загуба и случајно влошување на продажбата е секогаш со предавање на стоката на потрошувачот, без оглед дали клиентот е во стандард за прифаќање.

 

ОСНОВНО, Ние ги испраќаме сите производи веднаш по приемот на уплатата.


8. Плаќање

(1) Во случај на плаќање со банкарски преведување или плаќање во готово, неопходно е да се достави целото име и цел / цел број на опоменуваната банкарска сметка. 

(2) Клиентот има право на пребивање само доколку неговите противтужби биле законски утврдени или прифатени од www.make.id. Клиентот може да ги извршува своите права на задржување само ако противтужба се заснова на истиот договор.

 

ОСНОВНО, За да го доделите правилно плаќањето на вашата банкарска жица, треба да го поднесете бројот на вашата нарачка.


9. Задржување на насловот

(1) За потрошувачите, www.make.id ја задржува сопственоста на продадената стока (добра од услов) сè додека не се изврши целосна исплата на набавната цена. За деловните активности, www.make.id инсистира на целосна исплата на сите побарувања од тековните деловни односи. 

(2) Клиентот е должен внимателно да се справи со стоката за време на задржувањето на правото на сопственост. 

(3) За време на задржувањето на правото на сопственост корисникот е должен да му дозволи на продавачот на трети лица пристап на стоката - на пример, во случај на заплена - и да го извести продавачот за било каква штета или уништување на стоката и да ги обезбеди сите информации и документи кои се потребни за заштита на правата на сопственикот. Службениците за извршување или трети лица мора да бидат информирани за странска сопственост. Клиентот мора да информира за промена на сопственоста на стоката, како и за промена на живеалиштето. 

(4) При прекршување на договорот од страна на клиентот - особено неисполнување на плаќањето или во случај на прекршување на давачката од ставовите (2) и (3) на оваа одредба - www.make.id има право да го откаже договорот и поврати ја стоката.

 

ОСНОВНО, Во случај на неуспешно плаќање, можеме да ги вратиме испорачаните предмети.


10. Гаранција и гаранција

(1) Самото презентирање на секој производ на веб-страницата треба да се смета за чист сервис и во никој случај не е гаранција за квалитетот на производите. Изјавите за гаранција од трети страни, како што се гаранциите на производителите, остануваат непроменети. 

(2) Во согласност со законските одредби, клиентот може да бара последователно исполнување само доколку испорачаната стока е неисправна. Клиентот има избор дали последователното исполнување ќе се изврши или со поправка или замена. Сепак, www.make.id останува да има право да го одбие видот на исполнување ако се работи за непропорционални трошоци, додека другиот вид лек е без некои значајни недостатоци за клиентот. 

(3) На клиентот не му е дозволено директно да се елиминира сегашниот недостаток или да се отстрани од трето лице (самопродажба); Можни направени трошоци нема да бидат надоместени. 

(4) Доколку последователното извршување не успее, клиентот може, според неговото дискреционо право според законските одредби, да го намали надоместот (намалувањето), да го откаже договорот (повлекување), да побара надомест или да ги наплати направените трошоци. Доколку клиентот бара компензација да бара заостанати трошоци, ќе се применуваат ограничувањата за одговорност на делот 9 од овие Услови и правила. 

(5) Ограничениот период за правата на клиентот поради дефекти на купената стока изнесува две години од испораката на стоките за потрошувачите и за бизнисите до една година од датумот на испорака. Соодветните олеснувања за олеснување на овие рокови не се применуваат, освен ако www.make.id не одговара според делот 9 на овие Услови или се однесува на вистинското право на трето лице, поради што може да се бара да се предаде предметот на испорака.

 

ОСНОВНО, Ако случајно ви испратиме дефектна ставка, ќе ја размениме. Но, не кога ќе го оштетите.


11. Одговорност

(1) Поради законски барања www.make.id е целосно одговорен за штета што произлегува од повреда на животот, екстремитетот или здравјето врз основа на намерно или небрежно прекршување на должноста од страна на него, неговите законски застапници или неговите помошници и други штети, врз основа на намерно или грубо небрежно кршење на должноста и измамничка намера од неа, нејзините законски застапници или агенти. Покрај тоа, www.make.id е целосно одговорен за штета што е покриена со одговорноста според обврзувачките законски одредби, како што е германскиот закон за одговорност на производот. 

(2) www.make.id одговара за штети предизвикани од едноставна небрежност, доколку небрежноста се однесува на кршење на договорните обврски, каде исполнувањето на целта на договорот е од особено значење (кардинални обврски); додека одговорноста е ограничена на предвидлива, типична, директна просечна штета.

(3) Во случај на небрежно кршење на помали договорни обврски, www.make.id нема да одговара за деловните субјекти; спрема потрошувачите, одговорноста во овие случаи е ограничена на предвидлива, типична, директна просечна штета. 

(4) Секоја понатамошна одговорност - без оглед на правната природа на тврденото барање - е исклучена.

 

ОСНОВНО, Ние не сме одговорни за нешто што го правите со нашите производи.


12. Завршни одредби

(1) Се применува законот на Сојузна Република Германија. За потрошувачите кои не склучуваат договор за професионални или комерцијални цели, овој избор на закон важи само доколку доделената заштита не е повлечена со задолжителни одредби од законот на земјата во која потрошувачот има свој вообичаен престој. 

(2) Одредбите од Конвенцијата на Обединетите нации за договори за меѓународна продажба на стоки (КМНГ) не се применуваат. 

(3) Доколку некои одредби од договорот со клиентот, вклучувајќи ги и овие услови, се целосно или делумно невалидни или ако договорите содржат јаз, ова нема да влијае на валидноста на останатите одредби. Во такви случаи странките се обврзуваат да ја заменат целосно или делумно неефективната одредба со ефективна одредба, чиј економски успех е најблиску до неефективната одредба. 

(4) Местото на надлежност за сите спорови што произлегуваат од овој договор е Хамбург.

 

ОСНОВНО, Секое правно прашање може да се реши врз основа на германскиот закон.

Овие Услови на Користење стапуваат на сила од 01 година.