Вашата кошничка

Вашата кошничка моментално е празна.

Да продолжите со купување

Следниот документ ги прикажува условите за користење на веб-страницата Make ID. Пред да користите било кој од услугите на Make ID, од вас се бара да ги прочитате, разберете и да се согласите со овие услови.

1. Општи одредби
(1) И на крајните корисници и на деловните клиенти се сметаат за клиенти според важечките услови и услови.

(2) Овие услови и услови ќе се применуваат за целиот деловен однос помеѓу клиентот и www.make.id. Тие се однесуваат на сопственици на бизнис за сите идни деловни односи, дури и ако тоа не е експлицитно договорено повторно; верзијата во времето на договорот е применлива и важечка.

2. Производи
(1) Понудените производи се графички и печатени материјали "картички", кои всушност претставуваат примерок или новина која не може да се користи во јавниот промет. Тие немаат официјален статус и немаат официјални документи. Тие, исто така, не пренесуваат никакви права или привилегии на носителот. Самите картички не се гледаат како некаков доказ.

(2) Картичките не се официјални, ниту пак се сфаќаат како копии / фалсификати или за направени за каква било употреба или експерименти на процеси, како во случај на постоечка, оригинална, службена картичка.

(3) Злоупотребата на оваа картичка е незаконска, без разлика дали како резултат на неточна застапеност, измама, злоупотреба во јавност или друго. Ако одлучите да направите нешто друго од првобитната набавка на овие новизни картички, треба да земете знаење дека може да му наштети на законодавството.

3. Должности на клиенти
(1) MAKE.ID не е одговорна за какви било (директни, индиректни, случајни, специјални, типични, последични) загуби или штети предизвикани од употребата на овие картички. Кога се двоумите, клиентот обесштетува за сите сопствени штети и обврски на трети страни.

(2) Сопственоста на овие новински картички може да биде забранета или незаконска во некои региони. Клиентот е обврзан да потврди дека поседувањето на овие картички е дозволено во саканата област пред да купите картичка со нас. Со купувањето на нашите новински картички клиентот потврдува дека поседувањето на оваа картичка е дозволено во соодветната држава, град или држава.

(3) Објавувањето на лажни, измамнички информации може да биде незаконско. Првенствено, она што се подразбира под ова, е употребата на картички MAKE.ID како доказ за откривање на возраст или статус (дури и со лажни информации) за каква било нелегална цел.

4. Склучување на договорот
(1) Производите и услугите наведени во оваа онлајн продавница не претставуваат обврзувачки понуди; тоа е прилично покана до клиентот за поднесување на обврзувачка понуда на MAKE.ID со ставање на нарачка.

(2) Со поднесување на податоците за нарачката на крајот од процесот на нарачување, клиентот поставува обврзувачки налог за предметите во виртуелната количка. MAKE.ID веднаш ќе го потврди приемот на налогот. Оваа потврда за прием не претставува прифаќање на налогот; сепак може да биде поврзана со декларацијата за прифаќање.

(3) MAKE.ID има право да ја прифати понудата на договорот (налогот) на клиентот во рок од седум работни дена од приемот. Прифаќањето може да се објави или преку експлицитна комуникација или испорака на стоката.

(4) MAKE.ID има право да го ограничи нарачката до износ на домаќинство. Дополнително, можни промени, како што се содржината, формата или бојата - до степен што е разумен за клиентот - се задржани.

(5) Конечниот договор е предмет на не-делумна испорака, во случај на погрешна или несоодветна испорака од страна на добавувачите - односно, MAKE.ID не презема никаков ризик. Одговорноста за намера и небрежност во согласност со § 9 од овие Услови и правила останува непроменета. Во случај на недостапност или само делумна достапност на услугите, MAKE.ID веднаш ќе го информира клиентот; во случај на повлекување од страна на клиентот, веќе извршеното плаќање ќе биде вратено веднаш, доколку услугата не е започната уште.

5. Повлекување
(1) Општо земено, потрошувачите имаат право да имаат право на повлекување за купени предмети. Во конкретниот случај, сепак, во согласност со § 312 d пара. 4 BGB (германски граѓански законик) не се применува правото на повлекување, бидејќи предмет на договорот е испорака на стоки кои се произведени во согласност со спецификациите на клиентите и јасно се прилагодени на личните потреби.

6. Цени и испорака
(1) Сите цени наведени во онлајн продавницата се вкупни цени. Тие веќе ги вклучуваат сите ценовни компоненти, особено данокот на промет.

(2) Освен ако не е поинаку договорено, цените не вклучуваат пакување, товарни, поштенски или осигурување. Затоа, за испорака на нарачаните производи може да се направат дополнителни трошоци за испорака; клиентите ќе бидат експлицитно известени за износот.

7. Политика на испорака
(1) Освен ако не е изрично договорено исклучок, стоката ќе биде испорачана само по авансно плаќање - односно, испораката ќе се изврши само по извршената уплата.

(2) Делумни испораки се дозволени ако се разумни за купувачот.

(3) За бизнисите може да постои ризик од случајна загуба или случајно влошување на продадената стока преку пренос на себеси или на лице кое е овластено да го прими, по купопродажба по пошта, ризикот може да биде со испорака на стоката на соодветно превозно средство. За потрошувачите, ризикот од случајна загуба и случајно влошување на продажбата е секогаш со предавање на стоката на потрошувачот, без оглед дали клиентот е во стандард за прифаќање.

8. Плаќање
(1) Во случај на плаќање со банкарски преведување или плаќање во готово, неопходно е да се достави целото име и цел / цел број на опоменуваната банкарска сметка.

(2) Клиентот има право само да ги надомести, ако неговите противречности се законски утврдени или прифатени од MAKE.ID. Клиентот може да ги извршува своите права на задржување само ако против-побарувањата се засновани на истиот договор.

9. Задржување на насловот
(1) За потрошувачите, MAKE.ID ја задржува сопственоста на продадената стока (условна стока) додека не се изврши целосна исплата на куповната цена. За бизнисите, MAKE.ID инсистира на целосна исплата на сите побарувања од тековниот деловен однос.

(2) Клиентот е должен внимателно да се справи со стоката за време на задржувањето на правото на сопственост.

(3) За време на задржувањето на правото на сопственост корисникот е должен да му дозволи на продавачот на трети лица пристап на стоката - на пример, во случај на заплена - и да го извести продавачот за било каква штета или уништување на стоката и да ги обезбеди сите информации и документи кои се потребни за заштита на правата на сопственикот. Службениците за извршување или трети лица мора да бидат информирани за странска сопственост. Клиентот мора да информира за промена на сопственоста на стоката, како и за промена на живеалиштето.

(4) При повреда на договорот од страна на клиентот - особено неисполнување на плаќањето или во случај на прекршување на обврската од ставот (2) и (3) на оваа одредба - MAKE.ID има право да го откаже договорот и да го поврати стока.

10. Гаранција и гаранција
(1) Самото презентирање на секој производ на веб-страницата треба да се смета за чист сервис и во никој случај не е гаранција за квалитетот на производите. Изјавите за гаранција од трети страни, како што се гаранциите на производителите, остануваат непроменети.

(2) Во согласност со статутарните одредби, клиентот може да бара само следливо исполнување ако испорачаната стока е неисправна. Купувачот има избор дали следното исполнување ќе се изврши или со поправка или замена. Сепак, MAKE.ID останува право да го одбие типот на исполнување, ако станува збор за непропорционални трошоци, додека другиот вид правен лек е без значителни недостатоци за клиентот.

(3) На клиентот не му е дозволено директно да се елиминира сегашниот недостаток или да се отстрани од трето лице (самопродажба); Можни направени трошоци нема да бидат надоместени.

(4) Доколку последователното извршување не успее, клиентот може, според неговото дискреционо право според законските одредби, да го намали надоместот (намалувањето), да го откаже договорот (повлекување), да побара надомест или да ги наплати направените трошоци. Доколку клиентот бара компензација да бара заостанати трошоци, ќе се применуваат ограничувањата за одговорност на делот 9 од овие Услови и правила.

(5) Ограничениот период за правата на клиентот поради дефекти на купената стока изнесува две години од испораката на стоките за потрошувачите и за бизнисите до една година од датумот на испорака. Соодветното олеснување на ограничувањето на овие рокови не се применува освен ако MAKE.ID не одговара според делот 9 на овие Услови или се однесува на вистинското право на трето лице, поради што може да се бара да се предаде предметот на испорака.

11. Одговорност
(1) Поради законски барања, МАКЕ.ИД е целосно одговорен за штета што произлегува од повреда на живот, екстремитет или здравје врз основа на намерно или небрежно прекршување на должноста од страна на неа, неговите законски застапници или неговите помошници и други штети, врз основа на намерна или грубо небрежно кршење на должноста и измамничка намера од него, нејзините законски застапници или агенти. Покрај тоа, MAKE.ID е целосно одговорен за штета што е покриена со одговорноста според обврзувачките законски одредби, како што е германскиот закон за одговорност на производот.

(2) MAKE.ID е одговорен за штети предизвикани од едноставна небрежност, доколку небрежноста се однесува на прекршување на договорните обврски, кога исполнувањето на целта на договорот е од особена важност (кардинални обврски); додека обврската е ограничена на предвидлива, типична, директна просечна штета.

(3) Во случај на малку несовесни прекршувања на помали договорни обврски, MAKE.ID не е одговорен за бизнисите; кон потрошувачите, одговорноста во овие случаи е ограничена на предвидлива, типична, директна просечна штета.

(4) Секоја понатамошна одговорност - без оглед на правната природа на тврденото барање - е исклучена.

12. Завршни одредби
(1) Се применува законот на Сојузна Република Германија. За потрошувачите кои не склучуваат договор за професионални или комерцијални цели, овој избор на закон важи само доколку доделената заштита не е повлечена со задолжителни одредби од законот на земјата во која потрошувачот има свој вообичаен престој.

(2) Одредбите од Конвенцијата на Обединетите нации за договори за меѓународна продажба на стоки (КМНГ) не се применуваат.

(3) Доколку некои одредби од договорот со клиентот, вклучувајќи ги и овие услови, се целосно или делумно невалидни или ако договорите содржат јаз, ова нема да влијае на валидноста на останатите одредби. Во такви случаи странките се обврзуваат да ја заменат целосно или делумно неефективната одредба со ефективна одредба, чиј економски успех е најблиску до неефективната одредба.

(4) Местото на надлежност за сите спорови што произлегуваат од овој договор е Хамбург.Овие Услови за користење се ефикасни од август 01, 2016.